Bolagsstyrning

Parans Solar Lighting AB (publ) värdepapper kan handlas på Bequoteds OTC-lista.

Styrelsen ska bestå av minst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 6 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.


Möt styrelse och VD


Årsstämma 2023

Årsstämma 2023 hölls den 30 juni 2023.
Kommuniké från årsstämman den 30 juni 2023 återfinns nedan. Övriga handlingar återfinns under IR.


Bolagsstämma och protokoll från tidigare årsstämmor

Bolagsstämman är aktiebolagets högst beslutande organ. På bolagsstämman är det aktieägarna som fattar besluten enligt de regler som finns i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Kallelse till årsstämman utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman och skall innehålla information om sätt och senaste tidpunkt för anmälan.

Nedan kan du ta del av årsstämmoprotokoll för åren 2016-2023.


Bolagsordning


Valberedningen

Vid årsstämma den 25 maj 2015 beslutades som princip för valberedningens sammansättning att bolagets, vid utgången av respektive verksamhetsår, tre största aktieägare har rätt att utse en representant var till valberedningen. Om en aktieägare avstår går erbjudandet vidare till den aktieägare som därefter är störst. Styrelseordföranden är sammankallande till valberedningens första sammanträde vartefter valberedningen utser dess ordförande.


Investor Relations

Parans värdepapper kan handlas på Bequoteds OTC-lista. Mer information återfinner du på vår IR-sida.